Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELVEREN.

Het jus patronatus den abdt van Tongerlo.

KARCHOOVEN.

Het jus patronatus den abdt van St. Geertruyden.

Aengaendc Kcrckhooven staet met de heerttellinge onder Oosterwijck.

ENSCHOT.

Het jus patronatus den abdt van Tongerlo.

Sijnde alle deese 7 voorsc. plaetsen met den gherichte ende jurisdictie onder Oosterwijck.

De Baronnie van Boxtel.

Is gheleegen seer plaisant ende bequamelijck op de revire de Dommel, weesende eenmaels eene vryheydt ende daernaer gheërigert in baronnie, hebbende in verscheyden dingen haere besondere ende eygen costuymen, oock schoone vrydommen ende privilegien.

Daer is eene schoone collegiale parochiekercke van canonicken, daervan is St. Peeter patroon, weesende een seer devotieuxse plaetse ende vermaert door de menighvuldighe mirakelen, die daer gheschiden door invocatie van 't Heyligh Bloet Christi.

Het jus patronatus competert den heere.

't Vergheeven der canonixdeyen competeert den heere.

Item is aldaer een clooster van aerme Clarissen van den 2 regel van St. Franciscus.

Item is eene cappelle gheleegen nae St. Oedenrode toe aen op seekere plaetse, ghenaemt de Vier Ghemaelen, daervan

patroon is St ende veele bevarten gheschieden

voor de coortse.

Sluiten