Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEEMONDE.

Resortert onder Boxtel.

Den patroon der kercken is

Jus patronatus competeert liet cappittel van Boxtel.

Aengaende de heerttellinghe is dit dorp met St. Miehgielsgestel ghereekent saemen op 238 heertsteeden, waeronder waeren leevende van den H. Qeest 45 heertsteeden; item onbewoonde S heertsteeden.

Onder Boxtel resortert nogh Liemde, dan alsoo dit dorp behoort onder het quartier van Peelant, sal van tselve aldaer vermaent worden.

De vryheydt van Waelwijck.

Is eene schoone gheleegene, welvarende plaetse niet eene steene strate, aen beyden syden dight betimmert met fraye huysen, veele met leyen ende pannen ghedeckt, beginnende oostwaert aen de heerlijcheydt van Baertwijck, eyndigende westwart aen de heerlijcheydt van Besoyen, raeckende zuytwaert aen d'andere syde van den Meerdijck de heerlijcheydt van Loon, ende noortwaert ter halver Ouder Masen aen de heerlijcheydt van Gansoyen ende Drongelen, weesende in alles groot ongheveerlijck 606 mergens lants.

Deese vryheydt besit veele schoone vrydommen ende privelegien, ghelijck die van Leuven ende 's Hartogenbosch hebben ende in der eeuwicheydt verkrygen sullen, alles blyckende by de brieven daervan ghegeven van Jan hartoge van Lotrijck, van Brabant ende van Limborg etc., datum die Martis post festum beate Lucie a° 1303, dewelcke int lanck staen in mynen anderen boeck, in welcke brieven den hartogh hun noemt onse stat van Waelwijck.

Des Vrydaghs is daer eene wel ghefrequenteerde weeckmerekt ende vier maels jaers gheprivilegerde jaermerekten,

Sluiten