Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twelck blijckt by seckeren brief van den jaere 1331, daer den hartog van Brabant ende heer Rogier van Leefdael, heere van Oorschot, castelain van Brussel ende drossaert van Brabant, te saemen als heeren van Hilvarenbeeck, vercoopen aen d'ingeseetenen van Hilvarenbeeck ende andere die alsdoen des coops deelachtich wilden weesen, die ghemeynte van Beeck voorsc.

Item soo voert nogii de voorsc. vryheydt voor hun waepen aen de reghte syde van den schilt den leeu van Brabant ende aen de slincke syde van denselven het wapen heere Rogiers van Leefdael voorsc. met eene beeke ofte loopent waterken tusschen beyden.

Daer is eene schoone collegialle parochiekercke, daer patronerse van is Sta Hilvaris.

Competeert het jus patronatus aen 't cappittel aldaer, oft aen den proost van Maeseyck oft wel den prost van Maeseyck.

't Vergheven des canoniken geschiet by den paus oft wel den prost van Maeseyck, den cooninck ende den heere, yder weetende hunnen tour.

Deese vryheydt heeft veele schoone privilegien, eene weeck- ende groote jarmerckten.

Aldaer is gheleegen seecker huys, met sijn gracten omsingelt, daer op woont den heere deecken vant cappittel, hebbende eene seer cuerieuxsen hoff. ®)

Tot Hilvarenbeeck sijn ten tyden der generaele heerttellinghe bevonden 513 heertsteeden, onder dewelcke sijn onbewoond IQ heertsteeden ende aerme, van den H. Qeest leevende, 64 heertsteeden.

RIELE

behoort met den gherechte onder Hilvarenbeeck.

Den patroon der kercken is St

Jus patronatus den abdt van Tongerlo.

Hier sijn ten tyden der generaele heerttellinghe bevonden 61 heertsteeden, onder dewelckc sijn onbewoont 2 heertsteeden ende aermen. van den H. Geest leevende, 1 heertstat.

Sluiten