Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten tyden der generaele heerttellinge sijn hier bevonden 56 heertsteeden, onder dewelcke sijn onbewoonde 3 heertsteeden ende aerme, van den H. Geest leevende, 12 heertsteeden.

Tot Hulsel voors. heeft den abdt van St. Oeertruyden de beneficien in de cappelle.

Het quartier van Peelant.

ST. OEDENRODE

is eene oude, groote, schoone vreyheydt, de hoofdplaetse van Peelant ende is naer tseggen van sommighe wel ertijts eene graefschap ghewest, hebbende haar eygen constuymen ende veele vryheeden ende privilegien ende souden de dorpen onder Peelant daar moogen appelleeren, twelck selden gheschiet; hebbende schoone ghefrequenterde jaermerckten.

Deese vryheydt behoorst toe Syne Coo. Majesteyt. Ende alsoo door laste van keizer Carel eene generaele heerttellinge door de Meyereye gheschieden, werden anno 1526 tot Rode bevonden 424 heertsteeden, waeronder 49 van den H. Geest leefden ende onbewoonde 8.

Nogh werden onder het ghetal van 424 heertsteeden begreepen een gasthuys, daer alderliande aerme menschen logeren, wordende opghehouden by 4 arme vroukens, ende hier gereekent voor 1 heertstat.

Item nogh een goodtshuys, daar inne alsdoen woonden 4 aerme vroukens, gerekent voor 1 heertstat.

Aldaer, te St. Oedenrode, sijn twee schoone kercken, d'eene weesende de parochie, voor patroon hebbende St. Marten, alwaer is eenen vicarius perpetuus, ende collateur den deecken vant Capittel van Rode.

De twede kercke is de collegiale van het cappitel ende canonicken, daer patronesse is Sancta Oeda, wiens hooft

Sluiten