Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaer rust. 't Vergeven der prebenden competeert Syne Coo. Majest, behalven de schollasterye dewelcke electif is vant cappitel.

De deeckeneye van tselve, wesende van goet innecoomen, is toeghevoeght aen het bisdom van Roermunde.

Onder deese vryheydt sijn gheleegen verscheyden eelmanshuysen, onder dewelcke het ouste is het huyse te Laer, eertijts herghecoomen van die van Merode ende nu toebehoorende de kinderen van heer N. van d'AIIij, die men daer heer naer noemt.")

Alnogh seecker huyse, herghecoomen van die van Halmale, nu toebehoorende jouffrou Anna van Hambroeck, vrouwe van Jecschot. 28)

Item seecker huys, herghecoomen van die van Amelroij, daer naer door coope aen Joncker Hugo van Berckel, in synen leeven schout van Peelant; nu toebehoorende jouffrou Anna van Berckel, ghetrout met Hendrick van Mheer. sonder oijr.2')

Nogh seecker schoon huys, moderne opghebout van Joncker Marcus van Gerwen, schoutent van Peelant en denselven nogh toebehoorende.30)

Nogh seecker huys, ontrent oover de 20 jaren herbout door Joncker Oovart de Jegher, nu syne 2 soonen toebehoorende, den ousten ghenaemt Wouter ende den jongsten Jan Charles de Jegher, aan dewelcke oock toecoomen de watermeulens van St. Oedenrode.31)

Item sijnder nogh 5 woonplaetsen van minder remarcque, het eerste gheleegen op seekere plaetsen, in den Hulst ghenaemt, toebehoorende de kinderen van Joncker Aernout Heijm, in synen leeven cappitaine ten dinste van Syne Coo. Majest.32) Het twe toebehoorende die van Entenfus.33)

Het derde die van Oetelaer.34)

Ende het vierde Jan Bex, schoutent van Gemert.35)

Item is hier nogh seekere plaetse, ghenaemt St. Oedenbergh, nu toebehoorende Carel van de Camp, door donnatie van

Sluiten