Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende andere provisie verworren alsoe 't behoort, om d'onderhouden van mijns gheneedigen heeren hoocheydt ende dommeynen in deesen.

Deese stat in vugen en maten voorsc. coomt nu toe heer Alexander van Cortenbach, burghgrave van Tervueren, etc.37)

Deese stat voorsc. heeft wallen, grachten ende 4 poorten, hebbende onder andere meer privilegien de macht van het inghebot door heel Peelant ende nogh de gherechticheydt beneffens seekere andere dorpen om te moogen torven in de moeren, die men int ghemeyn de Peel noemt.

Daeriseeneschoone parochiekerck met verscheyden goede fondatien, daer patroon is St. Lambert ende is deese kerck eertijts gheweest eene cappelle van de kercke van Rixtel.

Het jus patronatus competert den abt van Floreff.

Op het casteel is oock eene wel ghedoterde cappelle, dar patronersse is Onse Lieve Vrou.

Item is buyten de wallen van de stat gheleegen een gasthuys, daer d'aerme siecken ontfangen ende ghetractert worden.

Als de generale heertellinghe door laste des keysers Carels de Vijfde anno 1526 gheschieden werden binnen de cuype van Helmont bevonden 137 heertsteeden, waeronder waeren aerme, leevende van den heyligen geest, 16 heertsteeden.

Buyten de cuype van de stat in den byvang derselver werden bevonden oock 137 heertsteeden, waeronder waeren aerme, van den H. Geest leevende, 73 heertsteeden. Item onbewoonde 3. Item het gasthuys voorsc., opghehouden by een man ende sijn huysvrou, gereekent voor 1 heertstat.

Item een vrouwenclooster van den oorden van St. Augustin, gheheeten tot Onser Lieve Vrouwenhage buyten Helmont, daer, doen de heerttellinghe anno voorsc. gheschiedde, bevonden werden 36 gheproffesside susteren, 2 jonge maegden nogh niet gheproffessit, eenen pater ende onderpater,

Sluiten