Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 weerlycke booden, maeckende saemeii 47 persoonen, welck clooster nu teegenwoordigh gheheelijck te niet ende verdestruert is ende alsdoen was met de stat contribuerend ende gerekent voor 1 heertstat.

Reght buyten het district ende jurisdictie van deese stat is gheleegen d'adelycke abdeye van Binderen van den oorden van St. Bernard, weesende rontom singelt ghelijck een eylant van de reviere d'Aa, sijnde eertijts ghefondert bij hoochloflycken ghedacht Maria, suster hartogh Hendrix van Brabant, eerstelijck weduwe des graven van Hollant ende daernaer des keysers Otthonis, alles uytwesende der fondatien; resorterende deese abdeye onder den abt van Villers. De teegenwoordich regerende abdisse is vrouwe [ohanna van Eyl, de leste priorinne was vrouwe Geertruyt van Boschuysen, ghestorven

anno 1644 den sijnde in hare plaetse Jouffrou

Oeertruyt van Heumen. De suppriorinne is Joffrou Helena van Oss. Deese abdeye heeft oock spetiale gherechticheydt om te moegen torven in de moeren, den Peel ghenaemt.

Ende als anno 1526 de generalle heerttellinghe gheschieden werden alhier bevonden met den abdisse ende jonck ende out 30 Jouffrouwen, die proeven hebben ende 6 oft 7 jonge magdekens, haeren cost coopende by eenighe van de jouffrouwen om te leeren, eenen pater ende een weerlijck cappelaen, 7 ghehuerde knapen ende 11 weerlycke maeten, alle binnen den voorsc. goodtshuys woonende, maeckende saemen 56 persoonen, contribuerende in de beeden met den Staten ende prelaten van Brabant.

Hieruyt blijckt dat yder jouffrouw alleen plachte te woonen, treckende hunne prebenden yder apart, ghelijck oock ghesien kan worden uit de ruynen van de verscheyden huysen, die daer nogh eenige staen ende met de troubele tyden ghelijck oock de kercke gheheel afghebrant ende verdestruert sijn, seedert welck tijt de jouffrouwen te saemen hebben ghewoont ende eene algemeyne tafel ghehouden.

Sluiten