Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op seekere plaetse, ghenaemt Ommele onder Asten, is gheleegen een vrouwenclooster van den derden regel van St. Franciscus, hebbende eene seer schoone cappelle, daer Onse Lieve Vrouwe patronersse is. Plaetse seer fameux door de groote devotie ende miraculen, die daer in meninchvuldicheydt gheschiet sijn.

Doen de generaele heerttellinghe door laste van keyser Carel de Vijfde anno 1526 gheschieden, werden tot Asten bevonden 283 heertsteeden, waeronder waeren aerme, van de heyligen Geest leevende, 41 heertsteeden ende onbewoonde 2.

Nota. Het eerste uutgeeven van Asten: Wenselaus en Johanna etc. Asten, hooge ende smale gherichte, om de mennighvuldige goede ende ghetrouwe diensten onsen gheminden man Peeter Cotereel hoogeti gherighte ende heerlycheydt van den dorpen van Asten anno 1362.

HEZE

is een groote, oude heerlijckheydt met alle jurisdictie, ghemeyne heyden, straten eu weegen, den heere toebehoorende ende woord by verscheyden oude bescheeden bevonden dat de heeren hiervan plaechten te schryven: By der gratiën Goodes heeren van Heze. Deese heerlycheijdt eenigen tijt besetten gheweest sijnde bij den huyse van Horne is eyndelijck van vrouwe Sabina van Horne, ghetrout met heer Clevardus van Geneve, baron de la Bastil, eenighe zoone van den marquis de la Lain in Savoyen, vercoft gheweest met de baronnie van Gaesbeeck ende het dorp van Leende hiernaer volgende in den jaeren 1617 aen heer Reynier van Renesse van Edren, viscompte de Montenac, in eenen coop voor de somme van 380000 guldens, wiens kinderen deese heerlycheydt nogh besitten.M) Van ghelycken een seer out casteel aldaer gheleegen, ghenaemt Emerick, als blijckt in den leenhoove van Brabandt van het kartier van 's Hertogenbosch fol. 171, ende soo langen tijt ruineux gheweest, dat op de

Sluiten