Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meuren ende fondamenten eenen eyckenboom van meerckelycke groote ghewassen was; dan is nu in een 30 jaeren herwaert ten deele weeder opghebout.

Van de parochiekercke sijn patroonen St. Marten ende Agatha.

Jus patronatus competeert d'abdisse van Keysersbosch.

Item is ontrent de kerck gheleegen eenecappelle van St.Jop, daer veele bevarte gheschieden pour la galle ou gravelle.

Item nogh eene cappelle ontrent het casteel gheleegen, daer patroon van is St. Anthonis.

Onder Heze sijn gheleegen seeven ghehuchten oft hameaux, waeronder het principaelste is Stercksel, in allodium uutghegeeven by Herbertus, dei gratia dominus in Heze, anno 1172 aen den abdt ende convente van Everbode, gheschiet binnen Hecksel int Lant van Luyck, alles naer luydt des briefs in dato voors.

Ende is deese concessie bevesticht anno 1200 vicesimo mense maij van Henricus, dei gratia dux Lotharingie etc.

Wordende deese plaetse met hoeven ende landereyen in middele ende leege jurisdictie nogh beseeten van die van Everbode voorsc., hebbende het hooge gherichte den hartoghe van Brabant Henricus voorsc. aen sigh behouden ende ghereserveert, als blickt uut den brief der confirmatie voors.

Item als de generaele heertellinghe anno 1526 gheschieden werden tot Heeze bevonden met de ghehuchten 430 heertsteeden, waeronder waeren aerme, van den Heiligen Geest leevende, 127 heertsteeden ende onbewoonde 5 heertsteeden.

Nota. De andere 6 ghehugten heeten Hoogh-Oeldrop, Hulzel, Riele, Hout, Ingennieuwenhuys ende Oysenrode.

't Verkreygh van seekere ghemeynte ten profyte van den heere van Heze nae te sien op myne andere memorien ende te setten op sijn behoorlycke plaetse.

Item hier de brieven van Stercksel ad longum te stellen mei de confirmatie van die, dewelcke ick op myne meemorie hebbe.

Sluiten