Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaer gheleegen, meulens ende andere goederen alles in beleeninge hebben ooverghelaeten aen die van Oudart onder conditie dat sy deselve sullen vermogen te lossen in seekere tijt van jaeren, dewelcke ooverstreecken sijnde sonder die weer ghelost te hebben (ghelijck niet geschiet en is) souden alsdan daervan vervallen ende versteecken blyven. Ende sooveel de heerlycheydt aengaet is ghelost geweest aen Goddart Oudart ende naermaels weer aen deselven in beleeninghe vergunt gheweest voor sijn leeven lanck, onder conditie dat hy soude cederen het innecoomen van dien ghelijck hy ghedaen heeft ende dat alles daernae weerom vry soude coomen aen Haere Majesteyt sonder de beleenpenninghen wederom te restitueren, twelck also gheschiede den 16 Februarij 1616; blyckende op den register B. B. folio 222. Ende nae de doot Goddarts voorsc. heeft synen broeder Joncker Jean Oudart deselve wederom op nieus in beleeninghe verkreegen voor den tijt van 20 jaeren, mits geevende 200 £ ghereet geit, twelck gheschieden den 20 Januari] 1621, als blijckt op den register H. folio 94 verso, sijnde de gheheele beleeninghe sonder restitutie van eenigh geit dootgheloopen ende gheex-

pirert den 21 Januarij 1641.

Hier is eene fraye gheproportionerde kercke, in de trouble tyden miraculeuselycken bewaert gheweest voor den brant, hebbende voor patronersse de ghebenedyde moeder Goodts Maria, tot wiens eere eene schoone cappelle onder Aerlen is ghebout ende gheleegen, seer besoght om den troost ende hulpe die door miraculen aen oovervloedighe mensche daer gheschiet, waerin seer goede fondatien syn ghestatuert voor priesteren ende ghelijck sonderlinck ghedaen heeft (nu eenighe jaeren gheleeden) heer Jan van Aerle, priester en scholaster van St. Oedenroij, met nogh meer andere beursen tot der studiën van aerme studenten. ')

1) Dit lid is in het handschrift doorgeslagen.

Sluiten