Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaetsen nogh heeft beseeten ende toebehoort anno 1477, ende nae hem heer Cornelis van Sevenberghen, heere tot Grevenbroeck anno 1494; daernaer vrouwe Anna van Sevenberghen anno ; voorders in een 24 jaeren herwarts

ghecoomen van Joncker Thomas van Stakenbroeck, luitenantgeneral van de cavaillerie ende gouverneur der stat Grave van wege de Gheunierde Provintien, aen Joncker Geerard van Vladeracken, heere van Geffen, ende van deesen by coope aen heer Evrart van Boschuijsen, in den jaere 1625 ghedaen, denwelcken het nogh besit met den titel van heere van Croy, ghelijck oock syne voorsaeten sulikx ghequalificert zijn gheweest.

R1XTEL

is een seer out dorpken, by Aerlen gheleegen ende met hetselve contribuerende ende van ghelycken ghenietende treght om in den Peel te moogen torven ende is in bepandinghe ghekreegen in voegen ende manieren ghelijck hier voor van Aerle gheseyt is.

De parochiekerke, gheweydt ter eer van St. Margareta, is de moederkereke van de kereke de stat Helmont, et jus patronatus compt den abdt van Floreff.

Men vint hier nogh fondamenten, daer men seydt de Tempelirheeren plachten te woonen, waervan de plaetse ende goederen ten deele toebehooren de vrouwe abdisse van Binderen ende ten deele de chevaliers van Maltha.

Ontrent de voorsc. plaetse is gheleegen seeker eelmanswoninge, leenroerich aen den leenhoove van Brabant, herghecoomen van die van Gerwen, nu toebehoorende Jan

Thomas Coninkx.i9)

Op seekere plaetse, ghenaemt Overbrugh, sijn 2 wooninge, d'eene met eene ouden spyker toebehoorende d'erfgenamen van Joncker Carel van Eyck, ende naer 't seggen van sommighe souden die van Eyck hier hunnen oorspronck hebben uut de plaetse van Overbrugh ende hebben hier lange goederen

Sluiten