Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beseeteri, ghelijck uut de brieven van Binderen ende Helmont blijckt.

D'andere wooninge wordt beseeten van Joncker Michiel van Eyck, soone Oeerardts van Eyck.

Nogh staet tusschen Rixtel ende Aerlen op scheyden van de limitien seeker cappelleken met een autaer reght, soo groot dat men misse daerin doen kan, ghebout ten tyden van de generale sterfte anno 1636 ter eeren van St. Anthonis, Sebastian ende Rochus op costen van byde de voorsc. dorpen.

BEECK by AERLE

is eene welgheleegen heerlycheydt, hebbende aan d'eene syde van 't dorp de revire d'Aa, waer langs leydt eene groote schoone pasturage int ghemeyn het Broeck ghenaemt, ten gebruycte van die van Beeck ende van Aerle te saemen. Aen d'ander syde vant dorp heeft synen cours seeker revierken, int ghemeynt den Loop ghenaemt, hetwelck langs de Beecksche Donck de revire d'Aa gaet vinden, welcke twe wateren dit dorp seer leevendigh ende gaet maecken in hoy- ende weylanden ende versien met visch ghelijck het oock wel besorgt is met torf als gherechticht ghelijck meer andere in de moeren, den Peel ghenaemt.

Deese heerlycheydt is ghelijck als Aerle ende Rixtel by deselve persoonen met de andere in eene beleeninghe van Cooninclycke Majesteyt becoomen ende gheeyndicht den 21 January 1642, hebbende de heeren van Beeck meede de gherechticheyt onder het dorp en jurisdictie van Lieshout aen de cappelle, ghenaemt Te door, eens jaers de bancke met syne scheepenen .te spannen ende vonnissen aldaer te wysen en uut te spreecken.

Daer is eene parochiekercke met eenen wijt sienden hoogen thooren. Den patroon derselve is St. Michiel, hebbende hier eene goede fondatie, ghedaen by Wouter van Beeck, doctor in den rechten, tot eenen priester, denwelcken alle sondage en heyligedage ghehouden is de misse te beginnen

Sluiten