Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reo-ht naer dat het sermoen ghedaen is opdat degeene die te laet in den hooghdienst mochten ghecoomen sijn, geene misse en versuymen, moetende dit benefitie beseeten worden by de naeste van des fondateurs bloetverwanten soo daer

ymant capabel toe is.

Het jus patronatus der pastoreye competeert de vrouwe

van Hoydonck.

Op seekere plaetse, ghenaemt de Donck, is gheleegen

eene groote cappelle, daer patroon is St. Lenart, alwaer veele

bevaerten gheschieden.

Hierontrent is gheleegen seeker eelmanshuys5), toebehoorende de kinderen van Joncker Rogier Monix.

Item nogh seeker huys, gheleegen ter plaetse ghenaemt de Eeverbest, ghecoomen van die van Vladracken, nu toebe-

hoorende Joncker Jan van Oerwen.

Item siet men nogh seekere vestigien op de Donck aen het revierken, den Loop ghenaemt, daer ghewoont ende een huys ghehadt hebben die van Erp met twe hoeven ende dit aoet van deese ghecoomen op die van Wytenhorst ende van deese aen heer Johan van Grevenbroek, heere van Mirle, by doode sijns soons Joncker Jan, gheprocreert by vrouwe Margareta van Wytenhorst, weduwe van heer Charles van

Cortenbach, heere van Helmont.51)

Item nogh seeker huys tot Beeck gheleegen, ghenaemt Roosenburgh, herghecoomen van die van de Lou aen die van Hamersteyn, van deese op die van Cortenbach, heere van Helmont, dewelcke het vercoft hebben aen N. van Ghemert, ghenaemt Fabrij, pensionaeris van Peellant, wiens zoon Joost

Fabrij tselve nu toebehoort.

Ten tyden van de generale heerttellinghe anno 1526 sijn in de dorpen van Beeck, Aerle ende Rixtel bevonden 381 heertsteeden, waeronder waeren aerme, van de Heiligen Oeesf leevende, 8 heertsteeden ende onbewoonde 4 heertsteeden, ende staet te weeten dat dit dorp van Beeck soo groot is ende sooveel contribuert als Aerle ende Rixtel byde tsamen doen.

Sluiten