Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STIPHOUT

is eene heerlycheydt verkreegen ende gheeyndicht by de persoonen in voegen ende mannieren ghelijck hier voor van de dorpe van Beeck, Aerle ende Rixtel gheseyt is; dan en heeft de gherechticheyt niet in den Peel te moegen torven ghelijck de andere dry doen.

Alhier is eene fraye kercke, eertijts afghebrant sijnde van de blixem in den jaere 1342, als wanneer seekeren huysman, ghenaemt Jan Balloys, synen acker daer ontrent gaen bouwende, met consent des pastoors, heer Jan Hoocaerts ghenaemt, seer miraculeuxselijck door 't midden vant vure ende vlamme het heylighe Sacrament des autaers daer uut ghehaelt heefft, sonder dat den man sijn kleederen oft het minste haerspier van zijn hooft ghekrenckt is gheweest, alwaer seedert dien tijt groote meninchte van menschen hunnen toeloop hebben ghenoomen ende veele schoone miraculen gheschiedt zijn, sonderlinghe aen degeene die geck oft van den duvel beseeten waeren, waervan goede notitien aldaer ghehoudcn sijn.

Den patroon der kercken is St. Trudo.

De pastoreye is meede eene van de beste daerontrent geleegen,daervan de collatie competert 't Cappittel van Cortersum.

Onder Stiphout sijn gheleegen 2 hoeven, ghenaemt Cruyshout, alwaer nogh seekere molte met grachte omgraven leydt, daer eertijts een huys opghestaen heeft, sijnde dit goed weleer ghecoomen van die van Gerwen ende nu verscheyden particulieren toebehoorende.

Doen de generale heerstellinghe anno 1526 ghesclüeden werden tot Stiphout ghevonden• 89 heertsteden, waeronder waeren aerme, van den H. Geest leevende, 23 heertsteeden.

Item een gasthuys, opghehouden by man ende vrou, ghereeckent voor eenen heertstat.

LIESHOUT.

De hooge jurisdictie behoort tot Sijn Cooninclycke Majesteyt.

8

Sluiten