Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallende, heeft by de tachgentich menschen doot ghevallen ende ghequest, waeronder seeker jonge dochter, zittende in haer ghebet, int midden van allen de dooden en ghequetste miraculeuxselijck sonder de minste schade is bevrijt gheweest, waarvan men geen andere oorsaeck en weet te geeven dan de sonderlinghe devotie die sy altijt hadde tot den scapulier van de Carmeliten, ghelijck nogh verscheyden meer andere die dien aen hadden bewaert sijn gheweest.

Ten tyden van de generale heerttellinge in den jaere 1526 sijn tot Oeldrop bevonden 136 heertsteeden, waeronder waeren arme, van de H. Oeest leevende, 27 heertsteeden.

NUNEN

is eerstmael verkregen in bepandinghe by Joncker Roloff van Eyck ten behoeve van Joncker Rutgher van Berckel, met den dorpen van Gerwen, Op- ende Neederwetten ende Tongelre, voor de somme van 1200 gulden tot lossinghe, alles blyckende by de verpandbrieven in dato den 11 Februari 1557, ende worden nu alle beseeten in voegen als booven (behalven het dorp van Tongelre) by Joncker Floris van Eyck byaddoptie ghenaempt Berckel.

Den patroon der kercken is St. Clemens.

Jus patronatus competeert het cappittel van Cortersum.

Onder de parochie van Nunen is gheleegen het ghehucht, Opwetten ghenaemt, hebbende daer eene cappelle van St. Anthonis.

Item is aldaer gheleegen seeker huys, ghebout by Joncker Rutger van Berckel voorsc., nu toebehoorende Joncker Floris van Eyck, heere aldaer voorsc.

Hier onder Wetten is gheleegen een beslooten vrouweclooster van den orden van St. Augustin, ghenaempt Soeterbeek. Hier langs loopt seer bequamelijck de revire de Dommele.

Ten tyden van de generale heerttellinghe werden in dit clooster bevonden 43 gheproffesside susteren. Item 4 jonge, in haer proefjaer weesende, eenen pater met synen meedepater,

Sluiten