Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 weerlycke knechten ende 3 weerlycke meysens, beloopende

samen 58 persoonen.

Item in het dorp van Nunen voorsc, ende Geruwen, hiernae volgende, werden tesaemen bevonden 250 heertsteeden, waeronder waeren aerme, van den M. Geest leevende, 33 heertsteeden ende onbewoonde 6

OERWEN.

Toebehoorende Joncker Floris van Eyck, ghelijck hiervoor onder Nunen gheseyt is, in bepandinghe,

Den patroon der kercken is St. Clemens.

Jus patronatus competeert de canoniken graduaten van 's Hertoghenbosch.

NEDERWETTEN.

Behoort toe Joncker Floris van Eyck in voegen gelijck Nunen en Oerwen voorsc. Dit dorp schijnt met de middele en leege gherechte weleer de priorinne van Hoydonck toebehoort te hebben als blijckt by de reeckeninghe van den rentmeester des quartiers van den Bosch, ghedaen in den jaere 1525, alwaer hij seydt als volght:

Van den vorsteryen, vroenten ende scutterien van Lieshout ende Nederwetten, die d'abdt van Floreff helt met der heerlycheydt aldaer grontheere, hebbende de dagelijckxsche heerlycheydt ende van Nederwetten hout die abdisse van Hoydonck met dagelijckxsche heerlycheydt. daerom hier niet.

Den patroon der kercken is St. Lambert.

Het jus patronatus competeert de vrouwe priorinne van Hoydonck. Dan den abt van Cloostenroy, onder denwelcken die van Hoydonck staen soude, daervan syne moniken moogen senden, indien het hem beliefden.

Het aadelijck jouffrouwenclooster van Hoydonck, gheleegen seer plaisant met syne watermeulens op de revire de Dommele, dewelcke daer rontom loopt, onder het dorp van Nederwetten, wordende gheregert door een priorinne, dewelcke m<?n den titel geeft van vrouwe van Hoydonck, welcke staet

Sluiten