Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die admirabel is om sijn hoogh en schoon steenwerk, weesende de cap verscheyden maelle door den blixemafgebrant, waerom nu geen ander daerop en staet dan een platte cappe. In den choor voor den hoogen autaer heeft den heeren eene schoone verheevende tumbe van swarten marber met de quartieren daerop ghehouden.

Het confereren van de canonixdeyen (1 deecken en 11 canoniken) staet aen Syne Coonincklycke Majesteyi, den heere ende den heere van Peetershem, dewelcke alle dry yder hunne beurten ende tour hebben. ')

Het jus patronatus der pastoreyen competeert het cappittel.

Teegen oover de kercke leydt eene seer oude cappelle, daer men seydt de canoniken hunnen choor plaechten te houden van oude tyden. Hier is patronerse Onse Lieve Vrouwe.

Nogh is seekere cappelle onder Oorschot, ghenaemt Onse Lieve Vrouwe ten heyligen Eyck.

Item staet nogh aen d'een syde van de plaetse vant dorp een wel ghefondert gasthuys voor aerme mannen en vrouwen, ghenaemt St. Jorisgasthuys.

Nogh is daer een gasthuys van St. Anna.

Ende nogh eene andere fondatie voor 4 oude mannen.

Item soo woordt daer teegenwoordigh ghemaeckt seekere plaetse, daer de verjaegde Carmelitessen van den Bosch beginnen te woonen, waertoe heeft ghegeeven sijn huys ende daerbooven nogh merckelycke somme van geit N. Lintermans, zoone van den vermaerden chirigien meester Jacob van Ooschot.

Achter de kercke, aan de westsyde, staet een schoon raethuys, hebbende deese voorsc. vryheydt oock seekere besondere costumen ende veele schoone privilegien van weeck-

ende celebre jaermerckten.

Hieronder sijn gheleegen 8 ghehuchten, waervan het principaelste is Best, hebbende eene parochiekercke, daer patroon is St. Odulphus.

i) Nota. Dat den CoOninck tot Oorschot den deecken alleen stelt. (Bijgeschreven in oud schrift).

Sluiten