Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op seeker ghehucht, Spoordonck genaemt, is gheleegen een casteel, den heere toebehoorende met watermeulen daeraen.54)

item tot Oorschot seeker huys, ghenaemt Bijstervelt, te leen ghehouden met syne gherechticheydt ende leenboeck aen den hartoge van Brabant, herghecoomen van die van Ameyden, nu toebehoorende d'erfghenaemen van den raetsheer de Weert tot Brussel.

Item isser nogh seecker huys, toebehoorende d'erfghenaemen van Joncker Richart van Vlierden. 55)

Item sijn daer nogh twee woonplaetsen, d'eene toebehoorende N. Preveur, scoutent van Kempelant,56) ende het andere, ghenaemt Coelmont,57) behoort toe Anthonij van Grevenbroeck, wiens vaeder oft grootvaeder was natuurlycke zoone van heere Floris van Grevenbroeck, heere van Loon ende Bouchooven (van denwelcken d'erfdochter vrouwe Josina trouden heer Engelbert van Immerseell, ghelijck onder Loon gheseydt is) ende heeft deesen Anthonij van Grevenbroeck voorsc. met syne susters nogh seekere hoeve tot Loon geleegen, dewelcke hun vaeder oft grootvaeder als naturlieke van die huyse meede sijn ghegeeven.

Alhier werden bevonden 804 heertsteeden met den 8 ghehuchten daertoe behoorende,ghenoemt Kerckhoff, Notelen, Stratem, Hedel, Aerle, Verbest, Naestenbest ende Spoerdonck, sijnde oock onder de 804 heertsteeden begreepen de gasthuysen, onder de decriptie van Oorschot hier verhaelt, yder gereeckent voor eenen heerstat.

De vryheydt van EERSSELL.

Besittende veele schoone privilegien, eene weeck ende verscheyden jaermerckten. Behoort toe Syne Coonincklyke Majesteyt.

Den patroon der kercken is St. Willebort.

Jus patronatus competeert den abdt van Effternaken.

Sluiten