Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne taxsen van der beeden elcken besonder oovergesonden worden, die voors. commissarissen tot hunnen beyden verheuchen dieselve twee dorpen besonder ghetelt ende gheschreeven om opt voors. voorder versueck van de scheydinghe voort by onsen voors. heere den keyser gheordineert te worden soo behooren sall.

STEENSEEL.

coomt toe Coonincklycke Majesteyt.

Patronerse der kercke is Sta Lucia.

Jus patronatus competeert 't Cappittel van Bosch.

Alhier bevonden 48 heertsteeden, daeronder waeren onbewoonde 3 ende aerme, van den H. Geest leevende, 11 heertsteeden.

BLADELL met den ghehuchte van NEDERSEL

coomt toe Coonincklycke Majesteyt.

Patroon der kercken St. Peeter.

Jus patronatus competeert het Cappittel van Oorschot voor een derde part en den abdt van Postelle voor een 4 part.

Hier is gheleegen seekere plaetse, ghenaemt Nederseel, alwaer grontheer is den abdt van Posteil, hebbende aldaer nogh de vestigiën vant casteel5S) daer Hollant tot een graefschap ghemaeckt is van Carlus Calvus, Cooninck van Vrancrijck, toebehoorende den abdt van Postel voorsc.

Hier tot Neederseel is eene cappelle, daer den pastor van Bladel eenen vicarium stelt.

Tot Bladell met het gliehucht Nedersel sijn bevonden 176 heertsteeden, daeronder waeren onbewoonden 5 ende aerme, van den H. Geest leevende, 42 heertsteeden.

ROESELL.

Hier is grontheer den abdt van Postell ende de hooge jurisdictie coomt toe Coonincklycke Majesteyt.

9

Sluiten