Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldaer is eene schoone parochiekercke, daer patroon is S. Wilbordt.

Het jus patronatus competeert den abt van Epternaken.

Item sijn daer 2 cappellen, d'eene gheleegen te plaetsen ghenaemt after Schadijck, daer patroon is St. Anthonis; d'andere gheleegen in de hayde nae Hees toe, daer patroon is St. Wilbordt.

Doen de generale heerttellinge gheschieden anno 1526 werden in den quartiere van Maeslant bevonden de heertsteeden ghelijck by yder dorp sal gheteekent staen, ende werden alsdoen hier bevonden 385 heertsteeden, onder dewelcke sijn onbewoonde 10 ende aerme, leevende van den H. Geest, 83.

Item een gasthuys, daer ge loge rt worden alderhande aerme menschen, opghehouden by man en wijff ende hier gereekent voor 1 heertstat.

HEESWIJCK

coomt toe heer N. de Serclaes, grave van Tilly, hebbende aldaer een schoon oud casteel op de revire d'Aa gheleegen, den heere beneffens andere goederen toebehoorende; nu heer Matthijs van Asperen62). (het gecursiveerde is in geheel ander schrift dan dat der andere bijschriften bijgeschreven).

Den patroon der kercke is St

Jus patronatus competeert den abdt van Beeren, denwelcken aldaer is residerende in eene schoone huysinghe, rontomwatert ende ghebout ten tyden van den abdt Spirinck.

Werden hier ten tyde der generale heertellinge bevonden 96 heertsteeden, onder dewelcke waeren onbewoonde 2 ende aerme, van den H. Geest leevende, 26 heertsteeden.

DINTHER

coomt toe den grave van Tilly voorsc.

Den patroon der kercken is St

Jus patronatus competeert het cappittell van den Bosch.

Ter plaetsen, de Beugde ghenaemt, is gheleegen eene

Sluiten