Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oordeel van alle natiën ende beminners van derghelycke

consten ende musiken.

Item op seeker ghehucht onder Berlicum, ghenaemt Caethooven, is seeker huysken getimmert by Geerardt van Broechooven, pantheere van Bergheyck.

Alhier is gheleegen eene cappelle.

Tot Berlicum werden alsdoen bevonden 168 heertsteeden, hieronder aerme, van den M. Geest leevende, 29.

NISTELROY

coomt toe Syne Coonincklycke Majesteyt.

Den patroon der kercken is St. Lambeit.

Jus patronatus competeert den lantcommandeur van

^'HSer sijn gheleegen dry cappellen d'eene ter ** sen ghenaemt aent Laer, daermen Sondaghs d eerste misse celébrert, hebbende tot patroonen St. Anthomus en Sebastianu

D'andere staet ter plaetsen genaemt Vorstenbosch, (hier i staat in oud schrift: abus, Vorstenbosch is onder Dinthei) alwaer sondaghs ende heylighendaghs mis.se en sermoon geschiet, hebbende eenen schoolmeester om de k,nde'en

feeren ende oock is daer eenen kerckhoff daer men dooden

begraeft, door consent des biscops. Hier is patroon

pellen St. Anthonius.

De derde cappelle is gheleegen ter plaetsen, aan t Loos

broeck genaemt, hebbende voor patroon St.......

Hier werden alsdoen bevonden 168, onder dewelcke sj onbewoonde 3 ende aerme, van den Heyligen Geest leeven c, 55 heertsteeden.

NUWLANT

coomt toe in beleeninghe vrouwe Lucretia van Stakenbroeck, weduwe van heer 1'Admirael van der Noot, heere van Risoor in synen leeven collenell van regimente peerden ende gouv. -

Sluiten