Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAREN

hoort toe

Patroon der kercken is St

Jus patronatus competert het domcapittell van Luyck.

Hier werden alsdoen bevonden 84 heertsteeden, onder dewelcke sijn onbewoonde 3 ende aerme, leevende van den H. Qeest, 29.

ROESMALE

coomt toe Coonincklyke Majesteyt.

Patroon der kercken is St

Jus patronatus competeert het cappittell van den Bosch

Hieronder is gheleegen een vrouwen en manscloosterj in eene clausure woonende, ghenaemt Coudewater, van den Oorden van Sta Brigitta.

Hier t werden bevonden ten tyden der heerttellinghe 21 manspersoonen soo priesteren als andere. Item geprofesside nonnen als andere vroupersonen 39.

Item geprofesside leekenbroeders, buyten sloots weesende, 7 ende 9 ghehuerde knaepen ende 4 maeghden, saemen 71 persoonen, welck goodtshuys met den dorpe voorsc. contribueert, geevende int hondert rijnsgulden 7 oft 71/, ende gerekent voor 1 heerstat.

Item is hier nogh eene cappelle ter plaetsen, genaemt Heeze Eynde.

Item heeft eertijts hier noch gheleeghen een clooster beslooten vrouwen, gheheeten St. Annenborgh, van de orden van St. Augustin, daerin bevonden sijn 13 geprofesside susters, een suster niet geprofessijt, een paeter, 2 ghehuerde naepen, een kleyn meysken, dat de vereken huedt, maeckende saemen 18 persoonen, contribuerende in alles gelijck weerlycke persoonen met die van Roesmale, ende hier gereekent voor 1 heertstat.

Tot Roesmale sijn bevonden 197 heertsteeden, onder

Sluiten