Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oock van stonden aen op hulpe advis ende raet van de officieren van den quartiere voors. die schoutet van Bocxtel ende andere sollicitert, vervollight ende diligentert aen onsen ondersaeten, sonderlinghe aen die ghegoet ende gheerft, die oovermits 't voors. blochuys beschut ende bewaert weesen

souden ende deselve sooverre te contribueeren van

des men behoeven sal om 't volmaecken van den voors. blockhuys booven de somme by ons daertoe ghegunt ende dieselve ondersaeten ende ghegoiden oft een deel van dien daerom vergadert by advies als booven als U hetselve goetduncken sal des voors. is wel ende ghetrouwelijck te doen, geeven wy U volcoomen maght, auctoriteyt ende sunderlingh bevel mits deesen ende beveelen allen onsen ende die smaelheeren officieren ende ondersaeten dien dit aengaen sal, dat se U in des voors. is ende des daer aencleefft bystaen, verstaen ende wedieren, want ons alsoo ghelieft, behoudelijck dat ghy als principael ende dengeenen die ghy hier toe met U neemen sult uwer administratie reeckeninghen, bewijs ende reliqua doen sult voor ons oft voor onse ghecommitterden als ghy des versoght sult weesen ende deughdelijck sult doen blycken de penninghen by ons ghegunt ende die onse ondersaeten tot volmaecken van 't voors. blockhuys geeven sullen ende 't selve rechtveerdelycke be-

staet ende geemployert te hebben.

Ghegeeven in onse stadt van Brussel onder den seegel daervan geusert hebben durende onse princelijckheydt den eersten dagh van October int jaer ons Heeren 1516 ende van onsen ryke d'eerste. Ondergheschreeven: By den cooninck in synen rade. Underteekent. du Blioul.

In kennisse der waerheydt soo hebben Aert van Campen ende Jan Heym, scheepenen in Tshertogenbosche, scheepenvidimus van de voors. orriginale brieven niet ghevitiert, gecanceleert ofte geusert maer behoorlycke met eenen rooden uuthangenden . zegel gegunt op den 23 September int jaer ons Heeren 1569. Onderteekent. Coolen.

Sluiten