Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekeningen in den Topografischen atlas van het Prov. Gen. van K. en W. in N. Brabant, waarvan twee, die het kasteel als eene ruïne voorstellen van H. Pola uit het jaar 1718.

BOSHUYSEN.

Dit kasteel, dat aan een daarom heen gelegen bosch zijnen naam zoude hebben ontleend, was gelegen op de grens van het Graafschap Holland aan de overzijde van de Oude Maas en wel in het dorp Sprang. Het was aanvankelijk het eigendom en de woning der familie van Boshuysen, die zoude gesproten zijn uit Willem, den broeder van N. Craoul, graaf van Guines, welke een connetabel van Frankrijk was en in 1346 door de Engelschen te Caen in Normandie gevangen genomen werd. Het was diens kleinzoon Willem, de zoon van Herman Willemszoon, die hetzij door koop hetzij door erfenis eigenaar van dit kasteel werd en daar naar den naam van Boshuysen aannam.

A a n t e e k e n i n g.

Men zie over dit kasteel verder Jacob van Oudenhoven's Out-Hollandt p. 178, die aldaar nog mededeelt, dat het reeds sedert het jaar 1400 was in het geslacht van der Duyn door het huwelijk van Adam van den Duyn met Christina van Wielesteyn, erfdochter van Sprang. In 1654 hoorde het toe aan Jor Jacob de Jonge, heer van Valckevoort.

CRAJENVELT.

Jan IV van Heusden had eenen jongeren zoon Wouter, den stamvader der familie Spiering, diè zich o. a. splitste in de takken Spiering van Wel en Spiering van Aalburg. Laatstgenoemde tak bezat te Aalburg een groot kasteel, Crajenvelt geheeten, dat Jan van Aalburg, zoon van Jan Spiering, in 1431 aan den Graaf van Holland in leen opdroeg, waarop deze hem daarmede beleende. Onder dat kasteel behoorden verscheidene achterleenen en het recht van zwanendrift, Agnes

Sluiten