Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordbrabantsche Geschiedenis, enz. II p. 155 e" III p. 34 en

vlgd. Eerst in het jaar 1880 werd de heerlijkheid Heesbeen verkocht • te voren was zij nooit anders dan vererfd. Verkoopster was Mathilda gravin Wolff-Metternich, echtgenoot van graaf Bela Pongracz, kamerheer van den Keizer van Oostenrijk. Twee afbeeldingen van het tweede kasteel van Heesbeen

van H Pola uit het jaar 1718 berusten in den Topografischen

Tas van het Prov. Oen. van K. en W in RBraban,, zoo-

mede eene afbeelding van de grafzerk van Willem Torck, heer van Heesheen en diens echtgenoote Bartha Pieck.

HEUSDEN.

Over het kasteel van Heusden bevat het H. S. zoo goed als niets, behalve dat het in 1359 door Albrecht van Beieren belegerd werd ; dat, toen in het jaar 1569 de Pr.nsgez.nden Heusden wilden innemen, j°r Gerard Spiering van, Wel zich met zijne getrouwen op dit kasteel terugtrok en dat bij geleeenheid door het springen van buskruit een groote brand fn Heusden ontstond, tengevolge waarvan de Pnnsgezinden zich daaruit terugtrokken; dat in lateren tijd het kasteel grootèrideels is ingestort ; dat in het jaar 1620 deszelfs grootst toren met een deel zijner muren is ingevallen en dat in h laatst der 17' eeuw in een zijner andere torens, die een buskruittoren was, de bliksem is geslagen, waardoor het laatste wat van dit kasteel nog was overgebleven, voor een goed Aoai in Hp lucht vloog of vernield werd.

Uitvoeriger wordt een en ander medegedeeld door J. van Oudenhoven in zijne Beschrijv. van Heusden, door een liefhebber der oudheid vermeerderd, blz. 6 en vlgd., alwaar ook twee afbeeldingen van dit kasteel voorkomen In Topografischen atlas van het Prov. Oen. van K en W ,n N. Brabant bevinden zich daarvan nog andere afteekeningen.

S van Leeuwen in zijne Batavia Illustrata II p 1301 deelt mede, dat dit kasteel omstreeks het jaar 1240 door

Sluiten