Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eersten heer van Eethen en Meeuwen. Op dezen za! betrekking hebben de akte van huwelijksvoorwaarden van 17 Oct. 1376, medegedeeld in Taxandria XVI p. 300, volgens welke bij het beramen van een huwelijk tusschen Jan van Drongelen, zoon van wijlen Willem van Drongelen, ridder en tusschen Jonkvrouw Kerstine, dochter van Willem van Boxtel, ridder, werd overeengekomen, dat Jan van Drongelen, die meer dan fl. 12000 schuld had, aan zijnen toekomstigen schoonvader zou overgeven het Huis van Medewen met al zijne dorpen en goederen, opdat deze zijne schuld zoude kunnen aflossen. Groen geeft hem als zoon Jan van Drongelen die ook heer van Eethen en Meeuwen was en, volgens hem, in het bezit daarvan werd opgevolgd door Robbert van Drongelen ; dit laatste beweren moet echter onjuist zijn, daar toch Dierick van den Merwede, kastelein van Geertruidenberg in 1421 en gestorven in 1452, reeds heer van Eethen en Meeuwen en van het kasteel aldaar was, zooals blijkt uit eenen verleibrief van het jaar 1453, medegedeeld in het Tijdschrift van Sassen voor N.-Brab. Gesch., Taal en Letterkunde II p. 74, waarbij Hertog Philips Jonkvrouwe Odelye van der Merwede beleent met de goederen, die haar van haren overleden vader Dierick zijn aanbestorven en deze in 't laatst van zijn leven bezat, o. a. de heerlijkheid van „Eten" ; item de sloten en dorpen van „Medewen" en „Babilonienbroek" ; de lage heerlijkheid van Drongelen enz." „Joncfrouwe Oedelye" belooft daarbij, dat zij altijd zal erkennen „sulke makinge als her Dirck, hair vader, by onse hand gemaict heeft Jan ende Clais, hoeren bastairtbroederen". Die „makinge" bestond blijkens datzelfde tijdschrift II p. 61 en vlgd. o. a. uit de vermaking aan genoemden bastaard Clais van het dorp en de heerlijkheid Baardwijk, welke door Dierick van der Merwede in 1443 gekocht waren van Geertruut van Wykensteyn, echtgenoote van Berthelmees van Amerongen.

Dierick van der Merwede werd begraven in de kerk te Meeuwen, alwaar nog een gedeelte zijner grafzerk ligt; zijne

Sluiten