Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstammelingen zijn vermeld in S. van Leeuwen Batavia lllustrata II p, 1006. Het eenig wettig kind, dat hij had, was genoemd^ Oedelye, geboren uit zijn huwelijk met Catharina van Ranst Costijnsdochter; zij bracht de heerlijkheid Eethen en Meeuwen met het kasteel van Meeuwen, alsmede de heerlijkheid Drongelen ten huwelijk aan den door Groen genoemden Robbert van Drongelen; deze verwekte bij haar een zoon Johan van Drongelen, landcommandeur der Duitsche orde te Utrecht, (die in 1492 stierf en wiens wapen was een doorsneden schild, waarvan de bovenste helft was het wapen van Drongelen, zijnde drie wielen (2 en 1) van zilver op een veld van lazuur en de onderste helft het wapen van Van der Merwede) en eene dochter Odilia van Drongelen, welke die goederen erfde en ze ten huwelijk bracht aan haren man Philips van Ranst. Zij schonk dezen een dochter Adriana van Ranst, die ook gezegde goederen erfde en ze ten huwelijk bracht aan haren man Johan Millinck, den heer van Waalwijk. Uit dat huwelijk werd o.a. geboren Lambrecht Millinck, die de heerlijkheden Waalwijk, Eethen, Meeuwen en Drongelen erfde, doch kinderloos stierf, waarna zij vererfden op diens jongeren broeder Johan Millinck. Deze laatste vermaakte, zooals wij reeds zagen, in 1567 de heerlijkheid Drongelen aan zijne vrouw Maria van Hargen en zijne overige heerlijkheden, met inbegrip van het kasteel van Meeuwen, aan zijnen neef Rogier van Leefdael Philipszoon, die een kleinzoon was van Cornelia van Ranst, de zuster van voornoemde Adriana van Ranst en de echtgenoote van Jan van Leefdael.

Van Rogier van Leefdael voornoemd werd geërfd de heerlijkheid Waalwijk door zijnen zoon Jan en de heerlijkheid Eethen en Meeuwen met het kasteel van dien naam door zijne zonen Philips en Jacques. Van dezen laatste werden de heerlijkheid Eethen en Meeuwen en het kasteel van dien naam geërfd door diens zoon Philips van Leefdael, welke gehuwd was met Margaretha Clara Anna van Boshuysen,

Sluiten