Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land, waarover die heerlijkheid zich uitstrek e la er weder boven water was gekomen, werd het omstreeks het jaar 1552 met groote kosten ingedijkt en kreeg het toen den naam van Klundert. In 1583 heeft de Prins Willem van Oranje, onder wiens heerlijkheid dat land toen ressorteerde en waarop alstoen reeds eenige huizen stonden, hetzel've rnet waNen doen omgeven. Later behoorde het toe aan Stadhouder Willem UI, Koning van Engeland.

Aanteekeningen.

Men zie nog over Nieuwervaart of Niervaart Jacob van Oudenhoven's Out-Hollandt p. 215 en Taxandna XXIV p. 25

611 VHet kasteel van Klundert zal zekerlijk door den St. Elisabetsvloed verwoest zijn geworden, omdat men daarna er geene melding meer van gemaakt vindt.

ONSENOORT (Honsoirt).

In dit tot het Land van Heusden behoorend dorp hebben de Heeren van dat dorp sedert onherdenkelijke tijden een kasteel dat zij met de heerlijkheid over datzelfde dorp ^ toudl van den Graaf van Holland. In het jaar .396 werd daarmede beleend Arent van Wyck van Honsoirt bij doode zijns vaders Jan. Hem volgde als heer van Onsenoor op zijn zoon Arent, in 1436 vermeid als heer van Honsoirt eü Nieuwkuik en dijkgraaf van het Land van Heusden. Onsenoort bleef in het bezit van het geslacht van Wyck tot het iaar 1583 als wanneer in den eigendom daarvan gnes v Wyck Huybrechtsdochter opgevolgd werd door haren schoonzoon Adrianus van Malsen, die daarin in 1638 op zijne beurt werd opgevolgd door zijnen zoon Karei, welke zich toen noemde heer van Honsoirt en Nieuwkuik.

Aanteekeningen.

Men zie nog over Onsenoort Taxandria VII p. 277, waaraan ik het volgende uit de Bossche Schepenprotocollen kan toevoegen:

Sluiten