Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1534 zijn zoon Jan.

„ diens broeder Godschalk.

1548 Wouter, de zoon van laatstgenoemden Jan.

1593 diens zoon Jan. ..

1625 Gerrit van Outheusden in de plaats van zijnen broeder Jan, zooeven genoemd. Hij werd in den eigendom van dit kasteel opgevolgd door zijne dochter Maria, die huwde met Pieter de Huyter.

Aanteekenin gen.

Aan het bovenstaande is het volgende toe te voegen: De genealogie der van Oudheusden's, die behalve heer van Oudheusden ook nog heer van Huiten en Elshout waren, is als volgt ).

lan van Oudheusden, raad, tresorier en bewaarder der registers en chartres van Holland, Zeeland en West-Fr.es and, zoon van Wouter Willemszn., den muntmeester-generaal van Holland kocht in 1498 Oudheusden c.a.,h. Maria Beuckelaet Thomasdr, die in 15.6 reeds dood was. Hunne kinderen waren - a. Cornelia van Oudheusden h. met Goijart de Jeger schepen van 'sBosch; b. mr. Jan van Oudheusden. stierf denkelijk kinderloos; c. Jan van Oudheusden die volgt en d Godschalk van Oudheusden, heer van Oudheusden c.a die zonder wettig oir overleed omstreeks 1548 Jan van Oudtosden hiervorl sub * genoenrd, heer van'OudheU*en^ h Marearetha Steenwech Klaasdr, erfdochter van het secre tarisambt en de vorsterij van Maasland; zij hadden o.a. eene dochter Margarethe, die voorschreven secretarisambt en vorsterii erfde en huwde met Peter Adriaense en een zoon Wouter van Oudheusden, die stierf in 1592 en °u^eus^" c a van zijnen oom Godschalk van Oudheusden erfde, zijt vrouw was Cornelia Spiering van Wel Gerardsdr., die hem

schonk - c een zoon Jan van Oudheusden, welke onnoozel was

I„ Idertoos stierf; zijnen vader volgde hij

Oudheusden c.a. op ; en b. eenen zoon Gerard van Oudheusde ,

—^en zie daarover nog Maandblad van den Nederl. Leeuw 1913 p. 313.

Sluiten