Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Janswijf van Buren en aan de kmderen, d,e zij reedi hee Of nog verkrijgen zal van genoemden Jan van Buren, haren man. En dat vermits hij, Jan van Beloys, gezien heeft eenen brief met het zegel van Graaf Willem van Henegouwen en van Zeeland, volgens hetwelk Willam Wildelsness voornoemd „dat voernoemde ambocht houdt tot een erf , hij met dat „ambocht van den Hoeke m,t zy behoeren" beleent „Hadewyen Janswijf van Bueren kinderen die zy heefft of hebben sal by Jan voirsr. , beho dens het geval, dat Willem Wildelsnesse wettige geboor zoude nalaten, 'ais wanneer deze da, ambacht zoude behoud£ alles voorts behoudens den lijftocht van „Joncfrou Beatr s heer Jans dochter van Dronghelen, Willams w.jf van W.ldels nesse Gegeven te „Sincte Gheerden berghe des dmxdage voer onser vrouwen dach purificatie in jaer ons Heeren 1363 .

Hertog Albrecht van Beieren bevestigde bovenstaande akte te Schoonhoven op Pinksteravond 1366. Op den 9" dag van April 1403 beleende hij te Zierikzee Jan van Bueren me het geheele „ambocht in den Hoec van den Z'^wmdem.t allen hoeren toebehoren", hem aangekomen „by dode Willem van Wildelsnesse, sijns oems", alsmede met twee parten in

het ambacht van Waspik.

Genoemde Jan van Bueren droeg daarop aan Jan v Naerssen Heyndrixzoon (ook wel geheeten van Aerssen) over dat ambocht van den Hoec van der Zijtwinde rnitten dagel'ixen gerecht mit allen visscherien, uuterien, torfstekinge,

vogelden; item dat zoetvelt ende die smaeU.jnde m.t

wijnde, mit veren ende mit alle sinen toebehoeren b.nnend.jcx ende buytendijcx gelegen, waarna meergenoemde Hertog Albrecht dezen daarmede beleende te s Hage 8 Aug.

Philips (van Bourgondie?) beleent 1. 25 (1425.) arie van Aerssen Reynout Farijszoens wyve met „het ambacht van den Zydwinde alzoe Jan van Aerssen Manen vader voornoemd dat van zijne voorouders placht te houden en haar van hem is aanbestorven.

Sluiten