Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andrieszoon, weduwnaar van Yda van Berckel (dochter van Arndt en Margriet van Beeck), ') van wie hij een kind had, Margriet van Lyere, in 1600 nog onmondig.

Over hen komt in het Schepenreg. van 's Bosch n°. 282 f 176 vso de navolgende akte van 19 Juli 1611 voor:

Alsoo Jor Joseph de Decker had verkocht aan Jor Roelof van Lyer en diens echtgenoote Petronella van Eyck: „een steenen poirthuys met noch een steenen oeyvaersthooren metten stal tussen beyde staende met alnoch eene schuere totten schueren toe opten gracht staende naer die noirtsyde ende soo streckende van den gracht doir tot die schuere voirs. etc., met alnoch eenen hoff tegenover die oude poirte, etc.," blykens schepenbrieven van Aarle van 7 Januari 1603, zoo heeft genoemde Petronella van Eyck, laatste huisvrouw en wede van genoemde Jor Roelof van Lyer, van wien zij geene kinderen had, den tocht der helft van voorschreven goed, gelegen in de parochie en heerlijkheid Aarle, afgestaan aan Jor Adriaen de Decquere, zoon van Jor Joseph, als man van Margaretha van Lyer, eenig kind van genoemden Roelof van Lyer en diens echtgenoote Yda van Berckel, waarna genoemde Adriaen de Decquere, als man alsvoren voor de eene ~'/2, en genoemde Petronella van Eyck voor de andere 72> dat goed verkoopen aan Jor Thomas van Stakenbroeck, gouverneur der stad Qrave.

g. Floris Berckel van Eyck. Hij erfde van zijnen oom Rutger van Berckel de heerlijkheden Nuenen, Gerwen en

') In 1599 werden ten overstaan van Schepenen van Aarle, Beek en Rixtel verdeeld de nalatenschappen der echtelieden J°r Arndt van Berckel en Margriet van Beeck tusschen hunne dochter Luytgaert van Berckel, echtgenoote van Jor Jacob van Crehen; de momboiren over de onmondige kinderen van J°r Jan van de Blockerye en Johanna van Berckel, dochter alsvoren; en de momboiren over Margaretha, onmondige dochter van Jor Rodolf van Lyere en Ida van Berckel, ook dochter alsvoren ; daarbij werden tevens verdeeld de nalatenschappen van de 1°" Gerard, Lambert en Cornelis van Berckel, ooms van genoemde dochters en werd toen toegescheiden aan de echtelieden Crehen : »huys ende hoff, daerin verstorven is de voirs. Jouffr. Margriet van Beeck, mit eender hoeffve daerby ende aen gelegen in de prochie van Aerle op Strijp".

Sluiten