Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederwetten. Om de aflossing van de verpanding dier heerlijkheden te voorkomen kwam hij blijkens St. Hanewinkel Gesch. en Aardr. Beschr. der stad en Meierij van 's Bosch p. 332 12 Januari 1621 met de Kamer van Finantiën te Brussel tegen betaling eener som gelds over een, dat die verpanding nog zou voortduren gedurende een tijdvak van 20 jaren; desniettemin geschiedde de aflossing daarvan eerst na 1659. Ook erfde hij van zijnen genoemden oom en diens echtgenoote Livina van Coudenhove de helft van het Huis van Nuenen,, gestaan hebbende aan het St. Jacobs kerkhof te 's Bosch, die hij 25 Mei 1600 verkocht aan Goijart van Engeland Goijartszn, raad van 's Bosch '). Of hij te Nuenen woonde is mij niet kunnen blijken; wel stond daar in 1537 een steenen huis, genaamd de Ouden Steyn, leenroerig aan de Commanderij van het Duitsche huis te Gemert2), doch dat was niet de woning der Heeren van Nuenen; die was blijkens Hanewinkel t.a.p. 343 het Huis te Nuenen, dat te Opwetten stond en te zijnen tijde reeds bouwvallig was. Floris voornoemd huwde Hillegonda de Bever, dochter van Roelof en Anna van den Schoyte. Hij stierf 8, zij reeds 5 September 1609; beiden werden in het koor der voormalige R. Katholieke kerk te Nuenen begraven onder een blauwe zerk, waarop het volgende uitgebeiteld stond:

Eyck Bever

Hals Veen

Borggrave Wyck

Munsel Berckel

Berwouts Dickbier

de Louwe

van Eyk van Berckel X de Bever

Monincx Schuyte Mechelen van Ranst Bruheze

!) Jhr. mr. A. van Sasse van Ysselt de Voorname Bossche huizen III p. 50.

Jhr. mr. A. van Sasse van Ysselt als voren I p. 377 noot 1.

Sluiten