Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of cijnsen, te weten mr. Goijard van Eyck 19 gulden's jaers, etc. ende vermits tusschen den Eerw. Vader in Gode en heer Gielis Henr. (?), abt van het Godshuys van Floreffe" als grondheer van het dorp Lieshout, ter eenre en de ingezetenen van Lieshout ter andere zijde geschillen zijn ontstaan over de betaling van voorschreven renten in verhouding tot de goederen, in dat dorp gelegen, zoo zijn Lucas Henrickszn. van Eyck als meester des Huys van Lieshout in den naam en van wege den Eerw. Heer Abt van Floreffe voors. ter eenre en de vermelde verleeners der grondrenten, dempto Luca praedicto, zoo voor zich en in naam der overige ingezetenen van het dorp Lieshout, n.1. Joost van Eyndhouts en Dirk Wagemans, ter andere zijde overeengekomen bedoelde geschillen te onderwerpen aan de uitspraak van scheidslieden.

In 1474 werd hij met gezegd goed onder Bladel beleend en in 1517 kocht hij van Antonius van Taterbeek, priester, en Wouter, den zoon van Willem Gielmans, in hunne hoedanigheid van uitvoerders van het testament van mr. Michiel van Eyck, doctor in de medicijnen en kanunnik der collegiale kerk van St. Catharina te Eindhoven :), een erf, gelegen aldaar. Hij bezat en bewoonde te Duizel een steenen huys met twee schueren, stalle, brouhuyse, gelegen onder den parochiën van Duysell, met de collatie der capelle, staende in de plaetse der vryheyt van Eersel; dat huis was het kasteel van Duizel, dat in de kom van dat dorp aan de Groenstraat stond en gezegde kapel het bedehuis, dat in 1464 door Henrick van Eyck, ridder, wonende te Duizel, die de eerstgenoemde Henrick van den tak dezer van Eyck's zal geweest zijn, was gesticht ter eere van de H.H. Maagden Maria en Catharina en de Belijders Nicolaus en Antonius, en waarvan zijn zoon Ghiselbertus de eerste rector was ; het dient thans tot raadhuis en zal eerlang worden gerestaureerd en vergroot.

*) Hij, die wel een leek zal geweest zijn, had een bastaardzoon Lucas van Eyck, die geërfd was te Aarle en h. Heyiwich, de dochter van Gerard, den zoon van Jan Andrieszn. (Schepenreg. van 's Bosch n° 148 p. 435 v50).

Sluiten