Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne kinderen ten overstaan van Schepenen van Aarle, Beek en Rixtel 1 Aug 1605 volgender wijze zijne nalatenschap:

Juffrouw Magdalena van Fladeracken weduwe van Jonker Michiel van Eyck met haren momboir Jonker Henrick van Bongaert doet ten behoeve harer kinderen afstand van het vruchtgebruik, dat zij heeft van de goederen van haren man, waarna hare kinderen die verdeelen. En is daarbij ten deel gevallen aan: Jonker Caerle van Eyck: „het huys tot Ricxtel metten blockhuys, brouhuys, bachuys, scuer, stallinge, hoeve daer by ende aengelegen, respective met alle landen, bemden, eeuselen, hoywassen ende alle gerechticheden van dycken, straten, poteryen ende andere totten voersr. huysen ende hoeve toebehoerende, egene uuytgescheyden, enz. met conditie dat Joffrouwe Magdalena voers. oft haer belieft haeren leven lanck sal moegen bewoenen ende het recht van habitatie hebben int blockhuys ende hebben die hellicht van de vruchten van den bomgaert."

Jonker Qerart van Eyck : „het goet, gelegen opte Beeckse Donck, geheten Deeverbest, met die hoeve daer by gelegen, die tegenwordelick bewoent wort bij Dyelis Oruters al met hunnen landen, weyden, heyen ende bemden, dycken, straten, poeteryen, houtwassen ende andere gerechticheden totte selve hoeve ende goederen behoerende, egene uutgescheyden."')

De kinderen van Jonker Johan van Gerven verwekt bij Juffrouw Anna van Eyck\ „die hoeve tot Zoemeren gelegen, geheten die hoeve van Eynhouts met alle haere landerien, beemden, bosschen, houtwassen, eeuselen, weyen ende heyden ende generalick alle haer toebehoerten ende gerechticheden van gifften van den altaer ende andersins, gelick die hoeve aldaer is gelegen."

„Ende soe Joncker Peter van Eyck, (Touste soene, by

"*) Oerard van Eyck kocht in 1606 daarbij van Jor Rogier van Oudheusden en diens broeder Johan twee stukken beemd, gelegen in de parochie van Beek, hun aangekomen bij „schydinge en deylinge gemaeckt byjouffr. Magdalena van Fladeracken ende Joncker Rogier van Audthuesden".

Sluiten