Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Peter van Eyck, hiervoren onder a genoemd, woonde in 1591 te Rixtel, denkelijk op het Blokhuis, deed 23 Juni 1584 voor Schepenen van 's Bosch ten behoeve van zijne broeders en zusters vertijdenis van de hoeve van „Eynhouts", hem door zijnen vader ten huwelijk gegeven, stierf 23 Juni 1639, h. Ceciiia de Bever, die stierf 1 Mei 1619 en werd begraven in de kerk te Rixtel, dochter van Roelof, schepen van 's Bosch en Anna van den Schoyte. Zij schonk hem:

a. Roelof van Eyck, die volgt onder II;

b. Michiel van Eyck, die volgt onder II«.

II. Roelof van Eyck tot Overbrugge, zooeven onder a genoemd, stierf omstreeks 1643, erfde de bouwhoeve Ter Brugge, gelegen onder Aarle-Beek van zijne moei Hillegonda de Bever, huisvrouw van Jor Floris van Berckel van Eyck, heer van Nuenen, huwde 1° Johanna Berewout, dochter van Anthony, (aan wien zoomede aan diens zuster Juliana Berewout 13 Februari 1606 het adellijk huis het Gagelbosch, gelegen onder Blaarthem werd toebedeeld; Schepenreg. van 's Bosch n° 657 f. 120) en Catharina van Oudheusden; 2o Apostolina de Bever, hiervoren reeds genoemd. In 1633 woonde hij op den huize het Qagelbosch voormeld. Zijne kinderen waren:

Ex Ima.

a. Anthony van Eyck, heer van het Gagelbosch, gedoopt 22 April 1615, stierf ongehuwd, althans kinderloos in 1652. Na zijn overlijden ontstonden, zooals blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 1653 (Reg. no. 404 f. 67), geschillen tusschen zijne geïnstitueerde erfgenamen eenerzijds en tusschen de kinderen en kleinkinderen van wijlen Jor Floris van Grevenbroeck anderzijds, alsmede tusschen zijne vorenbedoelde erfgenamen eenerzijds en de kinderen en kleinkinderen van wijlen Jor Franchoys van Kuyck, zoomede de kinderen van wijlen Jor Adriaan van der Merwe ') en voornoemde kinderen

1) In 1595 deelden voor Schepenen van Aarle, Beek en Rixtel Jor Johan van Raveschot als man van Magaretha, dochter van wijlen Jor Johan van Merwede en Jor Adriaan Dirckszn. van Merwede zoo voor zich en als gemachtigde zijner moeder en zuster goederen, gelegen te Beek.

Sluiten