Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeld, aanvankelijk het eigendom der familie Berewout; voor zoover bekend, was de eerste van dat geslacht, die het bezat, Arnold Berewout Roelofszn, want deze verleende in 1539 eene grondrente uit een steenen huis, staande te Blaerthem St. Lambert (Jhr. mr. A. van Sasse van Ysselt de Voorname Bossche Huizen 1 p. 206 noot 1). Over de verdere geschiedenis van dit kasteeltje zie men Taxandria XXI p. 124.

Op denzelfden 18 December 1653 verkochten voor Schepenen van 's Bosch (Reg. n° 405 f. 138) Jor Cornelis van Eyck en Jor Johan van Eyck, als man zijner zuster Cecilia, aan hunnen neef Jor Michiel van Eyck eene bouwhoeve, gelegen te Overbrugge onder Rixtel, hun aangekomen als erfgenamen hunner zuster Apostulina van Eyck.

Cornelis van Eyck woonde in 1671 op den huize het Gagelbosch, als wanneer hij het voor schuld verbond.

Zijne vrouw was Esther Steydelin, dochter van Oabriel, advocaat, heer van 's Gravenwezel en N. Cordes. Hij overleed kinderloos 18 Augustus 1696.

d. Cecilia van Eyck h. met Johan van Eyck, die te Zeelst woonde en omstreeks het jaar 1668 stierf, zoon van Floris, heer van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Beatrix Monicx.

e. Apostulina van Eyck, stierf ongehuwd.

Ia. Gerard van Eyck, hiervoren onder b. vermeld, als gezegd, door koop heer van het Blokhuis te Overbrugge, h. Johannes Lou... (de Louwe?)1), die hem schonk:

a. Michiel van Eyck, die volgt onder II.

b. Gerard van Eyck, priester.

II. Michiel van Eyck van Overbrugge, heer van het Blokhuis te Overbrugge, alwaar hij in 1651 woonde, verbond

i) In 1590 verkocht Jor Reynder Suermondt als gemachtigde van Elisabeth de Louwe weduwe van Jan Suermondt en van hare dochters Mechteld, Ysabel, huisvrouw van Jan Vaeck en Johanna Suermondt krachtens volmacht verleend voor Schepenen van Ravestein, voor Schepenen van Aarle, Beek en Rixtel eene boerderij, gelegen te Aarle.

Sluiten