Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

damsche fabrikanten-zoon ; welke zijne bezigheden waren is onbekend, maar zijne bezoeken aan de Rotterdamsehe beurs, indien zij niet uit louter nieuwsgierigheid voortkwamen, wettigen het vermoeden, dat hij op eenige wijze bij den handel betrokken was. Zijn vader was Egbert van der Nolk, geboren te 's Qravenhage, gehuwd met Sara Willemsdochter van Breen en voornaam fabrikant van goud en zilverdraad te Amsterdam op de N. Z. Voorburgwal in „De Haagsche Kantwinkel". Philippus behoorde tot de vermogende burgerij ; hij woonde in het ouderlijk huis, was vele jaren kerkmeester van de Eilandskerk en daarna van de Westerkerk, overleed ongehuwd den 12den Mei 1765 en werd den 18 Mei d. a. v. in de Westerkerk begraven.

Zijn broeder Pieter, in wiens gezelschap hij zijn tweede reis maakte, is beter bekend. Hij werd den 12denFebr. 1706 in de Westerkerk gedoopt, nam het bedrijf van zijn vader over, weefde bovendien zijde, blijkbaar niet zonder baat en woonde in 1741 te Amsterdam op de Rozengracht en later op de Heerengracht. Ook hij is op zijn tijd kerkmeester en regent geweest en was — hetgeen zijn voorliefde voor militair vertoon verklaart, — in 1729 vaandrig der burgerij geworden; in 1742 werd hij bevorderd tot luitenant. Pieter, den 20ste Juni 1741 gehuwd met Cornelia Houthoff, is den 6den Jan. 1764 in de Nieuwe kerk begraven. 1

Wat de wijze vau uitgave der handschriften aangaat, heb ik mij aan de regels van het Historisch Genootschap gehouden. Van het tweede journaal handelden niet minder dan 32 bladzijden over een uitstapje naar de Zuidelijke Nederlanden, waarom ik besloot dit gedeelte als niet betrekkelijk op de Noord-Brabantsche geschiedenis weg te laten en slechts den

') De bovengegeven bijzonderheden omtrent de gebroeders Van der Nolk dank ik aan de welwillende inlichtingen van den archivaris der gemeente Amsterdam, welke haar ontleende, zoowel aan Elias, De vroedschap van Amsterdam II 1038 en aan Mr. W. R. Veder, Register van namen van kerkmeesters.. .. in het 4de jaarboek van Amstelodamum, als aan de bescheiden van het Amsterdamsche gemeentearchief.

Sluiten