Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaken verhinderd werd om zich te huis te maken in onze historie.

Of het ons gelukt is, we laten het den beoordeelaren over, met een beroep op hunne welwillendheid; vooral waar 't werkje sporen mocht vertoonen van haast, door omstandigheden gevorderd. Op een paar critieke punten durfden we het niet bij kroniekmatige beschrijving te laten. Het raakte beginselen ons te dierbaar. Die het „Leven" van eenig man beschrijft moet ook trouwens meer doen dan eene „kroniek" samen te stellen, of om met witsel van lof en ,,heroworship" alles te bedekken, 't zij uit voorliefde of tenvoudig om de tijdelijke meerderheid in 't gevlei te komen. Ten slotte is't ons eene behoefte om hier openlijk onzen dank te betuigen aan den hoofdredacteur van De Wachter, den heer A. Keizer V. D. M., voor zijne hartelijke aanmoediging tot en onder het schrijven van ons werkje.

De Schrijver.

Grand Rapids, Mich., n Oct., 1901.

P. S.—Een paar zinstorende fouten vielen ons bij vluchtige overzage van „advance" bladen in.'t oog:

Op p. 120, regel 4 van boven, leze men Het voor Zij.

Op p. 127, regel 7 van onder, leze men Zaljon voor Taljon.

Op p. 166, regel 13 van boven, moet ,,expansion" geschrapt.

Sluiten