Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij alzoo had gehandeld. Zijn kloekmoedige daad toch bracht hem eerlang eene promotie tot tweede luitenant. Toen Hayes niet lang daarna aan den gouverneur van Ohio, den heer Todd, mededeelde wat de jongeling uit Poland te Antietam had verricht, riep deze uit: „Laat McKinley bevorderd worden tot tweede luitenant." Op drie en twintig September 1862 legde hij als achttienjarig jongeling het geweer ter neer om voortaan den degen te voeren als officier.

Ook in zijne lioogere positie vervulde McKinley getrouw en dapper zijn plicht. In Februari, [863 werd hij reeds uit waardeering van zijne diensten tot eerste luitenant bevorderd, en in Juli van het volgend jaar had hij het reeds tot kapitein gebracht. I11 dien tijd was hij stafofficier, en werd gebezigd 0111 allerlei berichten aan bevelhebbers over te brengen. In die hoedanigheid diende hij, toen Generaal Sheridan zich te Cedar Creek onverwelkbare laurieren behaalde, door 11a een ongelooflijk snellen rid van twintig mijlen zijn vluchtend leger weêr stand te doen houden en te verzamelen en den vijand te doen vluchten. Kort voor dien slag bewees McKinley door zijne stoute gevatheid zijn vaderland een grooten dienst in eene schermutseling bij Opequan in de nabijheid van Cedar Creek. Als adjudant van Generaal Crook bracht hij een bevel aan een zekeren generaal Duval 0111 zijne troepenafdeeling eene nieuwe positie te doen innemen. Duval vroeg welken weg hij zou nemen en McKinley waagde het hem daaromtrent eenigen raad te geven. De generaal weigerde echter te gaan zonder een bepaald bevel. Nu maakte McKinley die de groote noodzaak van positieverandering inzag, van den nood een deugd en riep gebiedend uit: ,,Op bevel van Generaal Crook

Sluiten