Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mark UDunty waarvan Lanton, zooals we opmerkten, de hoofdstad was, was destijds sterk Democratisch. De bevolking van dat landbouwend en handeldrijvend district, was grootendeels van Pennsylvania-Duitsche afkomst. Deze lieden waren ijverig, spaarzaam en zedelijk, maar zeer gehecht aan het oude. In het huiselijke hielden ze daarom, lang nadat kachels algemeen in gebruik waren in andere streken, nog geruimen tijd vast aan hunne oude steenen bakovens. Ook in hun landbouw bleven ze oude werktuigen langer dan elders gebruiken. In hunne politieke overtuiging waren ze evenzeer vasthoudend. Van huis uit waren zij Democraten die Jackson als hun grooten leider huldigden. Andrew Jackson die van 1829 tot 1837 het land als president diende. Jackson, de ruwe vechtersbaas, die Indiaan en Engelschman menige gevoelige les had geleerd. Jackson, de man naar het hart van de ruwe, stijfhoofdige, stoere pioniers die west van de Alleghany bergen eene nieuwe maatschappij in het leven riepen.

De sterke strooming van den oorlog, eene strooming geheel in Republikeinsche richting, had weinig invloed uitgeoefend op de Democratische overtuiging van Stark County's inwoners. Zelfs hadden ze te midden van den burgerkrijg het zich laten welgevallen om als , ,copperheads" te worden uitgescholden en uitgejouwd. Zij geloofden er eenvoudig niet aan Jackson's voetspoor, dat het algemeene gouvernement het recht had om souvereine staten tot gehoorzaamheid te dwingen.

Eene zaak echter was er die langzamerhand meer deed dan zelfs de strooming van den burgerkrijg om enkelen dezer Democraten wat te ondermijnen in hunne liefde voor en

Sluiten