Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehechtheid aan hunne oude partij. Hun landbouw en nijverheid namelijk maakte protectie—(bescherming), een min of meer wenschelijk, ja noodzakelijk iets. Nu was protectie zooals men weet altijd een geliefd denkbeeld van de Republikeinen. De Democraten stonden steeds voor vrijen handel. En waar nu langzaam maar zeker het oog der lieden van Stark county open ging voor het feit, dat protectie een ,,goed ding" voor hunne finantieele belangen was, daar was er althans eene mogelijkheid, ja ten slotte eene neiging, om de oude paden te verlaten en de nieuwe paden te kiezen. De nieuwe paden der Republikeinen.

Tot die partij behoorde McKinley van jongelingsjaren af. Zijne eerste stem had hij indertijd toen hij nog in krijgsdienst was, voor Uincoln uitgebracht. Uit overtuiging had hij die partij gekozen. Uit overtuiging sloot hij zich dus ook aan bij het handjevol Republikeinen dat destijds in Canton en Stark county verspreid was. Met vreugde werd hij door die lieden begroet en kort was hij nog slechts als advocaat werkzaam toen hij reeds verzocht werd om politieke toespraken te houden.

In den herfst van 1867 werd er in Ohio juist een warme staatkundige strijd gevoerd over het gouvernementschap en een aanhangsel bij de Constitutie om kleurlingen stemrecht te verleeneu. De zwarte man had steeds een ruime plaats in McKinley's hart. Had hij ook niet voor hunne vrijmaking zijn leven gewaagd, de dapperheid der kleurling troepen aanschouwd, en riep zijn rechtvaardigheidsgevoel hem niet luide toe dat verschil van huidskleur iemand toch niet van burgerrechten mocht berooven? Met warmte begon hij dus met wat men in ons land ,,stumping" noemt.

Sluiten