Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelen. Lleveland, O. b.v. had toen McKinley eerst in het congres kwam eene bevolking van ongeveer 100,000. Reeds enkele jaren geleden telde ze 325,000 inwoners. En geheel deze groei, zoo beweert' m?n, is veroorzaakt door de ontwikkeling der ijzer, staal en aanverwante industrieën, beschermd door regeeringstarieven. Door middel van den bloei dier steden werd de landbouwende bevolking natuurlijk zeer bevoordeeld. Zij toch kreeg daardoor markten, afnemers voor hunne vruchten van weide en akker. En dat zoo dicht bij huis. Hadde de landman van Ohio zijne schapen en ossen, zijn boter en tarwe, heel naar het oosten onzes lands moeten verzenden of .zelfs over den Oceaan, dan ware het uit geweest met zijne welvaart. Dit alles nu, hoorde en zag McKinley met eigen oor en oog en het kon niet anders of hij moest in protectie een staatkundigen maatregel zien die ten hoogsten voordeelig was aan zijn district, indien niet voor heel het land.

Deze practische bevinding nu werd theoretisch gesterkt door zijn zitten aan de voeten van Pig-iron Kelley en zijn onderzoek van allerlei geschriften over deze zaak, gelijk we vroeger reeds meldden. Met beslistheid stond McKinley gedurende heel zijne staatkundige loopbaan in 't congres voor Protectie. Hij was niet zooals Garfield, voor eene protectie die ten slotte leiden zou tot vrijen handel. Hij geloofde dat vrije handel een droom was van theoristen welke het verderf der nijverheid en groote armoede in de Vereenigde Staten zou veroorzaken indien practisch toegepast. Alleen de kooplieden aan de 3 steden der zeekust zouden er voordeel uit halen, meende hij. Tariefvvetten die slechts incidenteel bescherming in de hand werkten, behaagden

Sluiten