Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,De landbouw belangen en toestanden van het land," zoo heet het in een ander deel dezer rede, „hebben de omzichtigste attentie der leden der Commissie (van wegen en middelen) ontvangen. En elke remedie waarvan men verwachtte dat zij binnen het terrein der tarief wetgeving lag, is in dezen ,,bill" opgenomen." „Prof. Goldwin Smith, een Canadeesche staathuishoudkundige," zoo sprak McKinley verder, „heeft gezegd aangaande de boeren in Canada en den invloed van dit wetsontwerp op hunne belangen: „Zij zullen zeer veel geschaad worden indien deze McKinley bill wordt aangenomen. De landbouw schedules zullen vooral drukken op de Canadeesche landbouwers die in Amerika een markt zoeken voor hunne eieren, hunne rogge en hunne paarden. De Europeesche markt is voor hen van

weinig waarde wat die paarden aangaat Ik zie niet hoe

de Canadeesche boeren hunne goederen naar de Ver. Staten kunnen sturen indien de McKinley bill eene wet zal werden!

„Wat," zoo vraagt hij verder in zijne rede, „wat is de aard der aanklacht tegen dezen Bill, dat hij ons uitsluit van markten in den vreemde. Neen, (zeg ik) want wat die markten van waarde doen zijn voor onze burgers zal juist zoo aannemelijk zijn onder dezen „Bill" als onder de tegenwoordige wet. Wij plaatsen geene belasting of last of terughoudenden maatregel op Amerikaansche producten die uit dit land verzonden worden. Deze hebben zooveel vrijheid om de beste markten op te zoeken als eenige handelsmogendheid heeft, en zoo vrij om uit te gaan als hadden wij vrijen handel. De statistiek toont aan dat beschermende tarieven onzen uitvoerhandel niet gehinderd hebben, maar

Sluiten