Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad, deze veldtocht van 1894 was een zeer merkwaardige. Hij was als 't ware een middel dat hem den weg tot het Witte Huis nog veel meer opende dan te voren. Overal werd hij van aangezicht tot aangezicht met het volk bekend. Hij doorreisde de staten Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Louisiana, West Virginia, Pennsylvania, New York en Ohio. Toen McKinley deze campagne reis begon had hij beloofd om zesenveertig toespraken te houden. Hij hield zijn woord. En deed meer dan hij had beloofd. Aan de zesenveertig voegde hij er niet minder dan driehonderd en vijfentwintig toe! Gedurende acht weken achter elkaar hield hij gemiddeld zeven toespraken of redevoeringen per dag! Het was een lange en moeilijke veldtocht. Maar de Majoor kon het volhouden tot het einde toe. Eenmaal sprak hij daarover tot een vriend op de volgende manier: ,,Ik ben zeer gelukkig geweest. Ik dank God eiken dag mijns levens dat Hij

negers te overrompelen, te geeselen en soms te verminken en te dooden, omdat zij het waagden hun wettig1 stemrecht te gebruiken. Pres. Grant ging deze geweldenarij te keer door de z.g.n. ,,Force Act'' in April 1871 door 't Congres aangenomen.

De voornaamste artikelen van deze wet waren:

1. Dat de Ver. Staten gerechtshoven macht kregen om alle pogingen om iemand, blank of zwart, van de stembus weg te houden, streng te straffen.

2. In geval van nood gaf zij den President het recht om soldaten te gebruiken om ongeregeldheden te onderdrukken en de stembussen te beschermen.

Natuurlijk was zulk eene wet velen Zuidelijken ten hoogste onaangenaam. ,,Board bill" beteekent zooals elk weet de rekening van een kostbaas. De woordspeling en het gepaste om over een kostbazen rekening te spreken in die dagen van armoede onder Clevelands tweede administratie was iets dat groote gevatheid verraadde. Zulle een antwoord was daarenboven veel beter dan om voor zulk een gehoor eene zaak als de tj'orce Acte en wat er mede in verband stond, te badiscusseeren. Dat had tot groote ellende kunnen leiden.

Sluiten