Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen en syndicaten veroorzaakt en nebben ae iNaue ontmoedigd en geschandvlekt.

Tegenover deze vreeselijke straf kan echter éen groot vergoedend resultaat worden neergeschreven: de Democratische partij is er door verwoest.

De trotsche drommen die in 1892 in triomf ons land doortrokken zijl} gebroken en maken geen gerucht 111 1896. Hunne beginselen waarop ze gepocht hebben werden door den toetssteen der practijk aangeduid als niets anders dan bedriegelijke dingen en de groote leiders der partij zijn verlaagd tot oorlogvoerende opperhoofden van kleine en oineizoenbare facties—(deelen eener partij).

Hunne aanstaande Nationale Conventie is niets meer dan een nationale nachtmerrie die op komst is. Niemand durft voorgeven dat hij in staat is om eenig goed gevolg van die vergadering te voorspellen en niemand zoekt de nominatie dier conventie door te verklaren dat hij gewillig is om te staan op eenig platform dat zij zal aannemen. De waarheid is: de partij die kon opstaan terwijl de hatelijkheid der slavernij op haar rustte, de partij die tegen den oorlog was om het burgerschap (der slaven), den opbouw (van het Zuiden) en de betaling in klinkende munt te bewerkstelligen, die partij ziet zich ten laatste overmocht en uitgeput door haar eigen toedoen. Zij kromt zich aireede in de stuipen van ontbinding die te sneller werd veroorzaakt door toediening van hare eigene medicijn. Geen mensclielijk middel kan hare algeheele nederlaag bij de aanstaande verkiezing verhinderen—behalve deze conventie alleen. Indien wij ons niet vergissen dan verliest de Democratische partij haar regeeringsmacht op den vierden Maart, om het voortaan zonder deze macht te doen tot God in zijn wijsheid en genade en goedheid het goed acht 0111 zijn \ olk andermaal door haar te tuchtigen. We hebben een program aangenomen hetwelk,niettegenstaande de voorvallen heden mor-

Sluiten