Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen in dit gebouw aanschouwd,>,c aan de eischen en verwachtingen van het Amerikaansehe volk voldoet. Het verblijtt nu aan ons om ten slotte ons werkte kronen en te voltooien door het nomineeren van een goed candidaat.

Het volk begeert een goed Republikein. Het eischt iets meer dan een wijs, vaderlandslievend staatsman. Het volk eischt een man die in zich zeiven belichaamt niet alleen al deze noodzakelijke eigenschappen, maar die daarenboven in de hoogst mogelijke mate in geldelijk karakter, in reputatie, in ambitie en in doel een precies tegenovergestelde type is van alles dat wordt beteekend en vertegenwoordigd door de vrijhandel, tekort veroorzakende, schuldbewijzen uitgevende, arbeidbezuinigende Democratische administratie. Ik sta hier om aan deze conventie zulk een man voor te stellen. Zijn naam is William McKinley."

Tot zoover was de heer Koraker ongestoord voortgevaren met zijne rede. Maar zoodra hij den naam McKinley had uitgesproken brak er uit wat men later karakteriseerde als >>een tornado van applaus." Een vreeselijk, omvangrijk rumoer en tumult ontstond er in heel de zaal. Het was gelijk aan een storm op zee, met wilde, huilende windvlagen telkens en telkens. Foraker's gebaren en de hamerslagen van den voorzitter, waren langen tijd geheel machteloos om de vergadering eenigszins tot bedaring te brengen. Eindelijk echter—nadat bijna een half uur verloopen was kon de spreker weder verder gaan. Met gevatheid begon hij:

„Mijne heeren van de Conventie, het schijnt dat gij den naam van mijnen candidaat reeds vroeger gehoord hebt." (Groot gelach.) , Ja waarlijk, dat hebt gij. Hij is door de geheele wereld bekend. Zijne getuigschriften maken

* Foraker doelde op het spreken en zich onttrekken der Vrij Zilver Partij.

Sluiten