Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over uit dat de incorporatie van deze eilanden groep in het politieke lichaam der Vereenigde Staten een noodzakelijk en gepast aanhangsel was van de keten der gebeurtenissen die van het vroegste tijdperk onzer geschiedenis af tot op heden, de betrekking tusschen ons land en Hawaii beheerscht hadden. Veel, zeer veel werd er over dit vraagstuk gediscusseerd. En geen wonder, omdat allerlei moeilijke vragen zich opdeden, vooral over de relatie waarin de inboorlingen, de Japanneezen, enz., van die eilanden groep zouden staan tot ons land, en tot het burgerrecht.* En misschien had die discussie nog langen tijd geduurd, ware niet de oorlog uitgebroken tusschen ons en Spanje. Met haasten werd toen, den zevenden Juli, 1898, de annexatie der eilanden naar den wensch van McKinley en de overheerende partij op Hawaii zelve, tot stand gebracht. En zoo zijn we ongemerkt gekomen tot dat wat altijd liet merkwaardigste feit zal blijven van de Administratie van onzen vijf en twintigsten president—den oorlog met Spanje.

* Volgens de N. Y. World van die dagen bestonden de inwoners uit ,,een gemengd, melaatsch en in slavernij gehouden volk, 15,000 onkundige Portugeezen, 30,000 half barbaarsche inboorling Hawaiianen, 10,000 boosaardige bastaards, 15,000 Chineezen en 25,000 Japanneezen." Geen wonder dat er zeer tegen opgezien werd deze lieden tot eandidaten voor ons burgerschap te bevorderen—wat toch billijkerwijze uit de annexatie zal moeten voortvloeien. Tenzij wij evenals de rijken van Europa er koloniën op nahouden met taxatie zonder representatie!

Sluiten