Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonuer naaer Denent, voortgaan de macht en de autoriteit te gebruiken, die hem is verleend en gelast door genoemd besluit, en wel in zulk een mate als noodig mag blijken, om datzelve te verwerkelijken."

Algemeen verwachtte men dat hierop de krijg zou uitbarsten. Daarom riep de president alvast 125,000 man te wapen. (23 April.) Van alle zijden snelde men uit. Uit Oost, \\ est en Noord. En—wat vooral aangenaam was voor heel onze natie—ook uit het Zuiden, vroeger zoo rebelleerend, kwamen scharen van jongelingen zich aangeven om 't land te dienen. En mannen die vroeger onder 't vaandel der Confederatie bevel voerden, boden nu hun zwaard weer aan ten dienste der Unie. Als vroeger te Jericho, door het hoorngeblaas, zoo vielen onder ons de oude muren van afscheiding en sectiegeest, plotseling neêr door het geluid der ontploffing van de Maine. Wijs handelde McKinley door aan Zuidelijken als generaal Fitzhugh Lee en generaal Joseph Wheeler later, voorname bevelhebbersplaatsen te geven. Heel het Noorden juichte dit grootmoediglijk toe.

Nu werden onze vloten alvast zeewaarts gezonden. De latere admiraal Sampson ontving het bevel over een vloot om Havana en andere havens op Cuba te blokkeeren. Commandeur Schley moest het „vliegend eskader" organiseeren. Cheral, vooral in t zuidoosten onzes lands, werden troepen samengetrokken. Zoo werd alles gereed gemaakt om den vijand aan te vallen indien de krijg uitbrak. En dat geschiedde. Eer onze gezant in Spanje's hoofdstad tijd had om het ultimatum te overhandigen zond men hem reeds zijne paspoorten met de verklaring dat alle diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en ons waren afgebroken. Op

Sluiten