Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in een kolensehip de Merrimac de haven binnen. (3 Juni.) Het gelukte hem het vaartuig te laten zinken. Wat een zeer koene daad was, waarin hij en de zijnen aan het grootst mogelijk gevaar waren blootgesteld. Later werd hij dan ook de held van den dag—meer dan hij kon dragen. En ook meer dan het feit zelve verdiende. Want het was eeDe gedeeltelijke mislukking daar het schip den weg slechts halverwege versperde. Later had men er heel wat berouw van dat men zulks gedaan had en was wat blijde dat het zóó onvolkomen gedaan was dat Cervera met zijne vloot de Merrimac voorbij kon stoomen. Inmiddels moest men maar wachten en wachten voor het havengat en wie weet hoe lang?

Toen ons gouvernement Cervera's aankomst te Santiago vernam, gebruikte het dubbelen ijver om nu derwaarts troepen te verzenden. Van de landzijde wilde men stad en vloot, in samenwerking met Sampson en Schley, aanvallen. Half Juni ongeveer waren er reeds heel wat troepen ter bepaalder plaatse. Ook Goinez had den generaal Garcia met het oostersche Cubaansche leger derwaarts gezonden. Vele diensten bewezen deze in lompen gehulde, maar dappere patriotten aan ons leger. Meer dan helaas door velen erkend is geworden! Langzamerhand sloten de onzen, gesteund door Garcia, de Spanjaarden in en bij Santiago in. Generaal Shafter was opperbevelhebber. Steeds nauwer cordon werd om hen heen getrokken. Op den eersten en tweeden Juli kostte ons dat vele mannen. We verloren 1600 soldaten aan dooden en gewonden. Dapper streden onze krijgers. Vooral onderschèidden zich de „Ruwe Rijders," meerendeels voormalige „koejongens," onder bevel van Dr.

Sluiten