Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven kwamen 24,000 Spanjaarden uit de provincie Santiago zich overgeven. De oorlog op Cuba was daarmede feitelijk beëindigd. Heel het land jubelde toen Santiago viel. Naar sommiger meening had men veel te lang daarmede gedraald. En daar was ook iets van aan. Eene onbegrijpelijke traagheid had zich van sommige aanvoerders meester gemaakt, traagheid die öf uit lafheid of uit vreeze öf uit onbekwaamheid voortsproot. En het was alleen door de doortastendheid van den hoofdpersoon in ons verhaal, McKinley, dat de zaak werd doorgezet.

Van nu voortaan kwam er ook gang in 't werk om Porto Rico, een klein Spaansch eiland ten oosten van Cuba, in bezit te nemen. Generaal Miles, de opperbevelhebber van ons leger, kwam aan het hoofd dezer onderneming. Aireede op 29 Juli gaf Ponce, de voornaamste handelsstad van Porto Rico, zich over zonder slag of stoot, en heel het eiland lag open voor hem. Vele steden ontvingen hem met open armen. Maar reeds twee dagen voor hij Ponce innam had Spanje om vredesvoorstellen laten vragen. Den dag waarop de stad werd ingenomen verklaarde McKinley dat hij met den vijand over vrede wilde handelen. En juist toen ons leger op den twaalfden Augustus gereed stond om eens ernstig den strijd aan te binden en vol begeerte zich aangegord had, kwam het voor velen teleurstellend bericht —,,er is een wapenstilstand gesloten. De oorlog is uit." Zoo bleek het ook feitelijk te zijn. Een protocol of voorloopig ontwerp van een vredestractaat werd dien dag te Washington geteekend.

Sluiten